За контакти

Офис София
Тел. 0897/­849 484
sofia@bginsulation.com

Офис Варна
ПЗ „Метро”, ет.4 , офис №1
Тел. 0893/­357 165
varna@bginsulation.com

пълна информация ...

За Българска изолационна компания

logo.gif

 

Ние от БИК (Българска изолационна компания) вярваме, че всеки трябва да е най-добър в това което прави, независимо какво е то, за нас това нещо е хидроизолацията. Стремим се винаги да предлагаме на нашите клиенти – настоящи и бъдещи, най-добрите, трайни, ефикасни и комплексни хидроизолационни решения. Изискваме абсолютно качество за материалите, които използваме, работим с чувство за висока  отговорност  и лично отношение към всичко, което правим.

Основната ни цел е постигането на перфектни резултати в нашата работа и най-вече осъществяването на трайни и ползотворни партньорства с нашите клиенти.

 

ISO9001_Logo.png

РАЗДЕЛ 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД ОТНОСНО ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

Целта на “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД, е да представя на своите клиенти, конкурентноспособни продукти в областта на Търговия, доставка и монтаж на хидроизолационни и строителни системи – задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.
Нашите общи цели за развитие на Дружеството са:
-    Увеличаване на годишния обем на изпълнени СМР ;
-    Непрекъснато увеличаване на удоволетвореността на клиентите;
-    Увеличаване на инвестициите в технологично оборудване, обучение на персонал по изискванията за качество и осигуряване на здраве и безопасност при работа;
Ръководството на “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, декларира, че тези цели могат да бъдат постигнати, като се ръководи от принципите за политика по качеството:

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО НА  “ БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ” ООД ,

1.Осигурява приоритет на качеството при планирането и спазването на установените показатели и параметрите на процесите през всички етапи на  извършването на строителството, с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиентите, както и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, както и изискванията на фирмата.
2.Политиката по качеството, е подходяща за целите на организацията.
 3.Политиката по качеството съдържа ангажимента за удовлетворяване на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството.
4.Политиката по качеството предлага рамка за създаване и преглеждане на целите по качеството.
5. Политиката по качеството е разгласена и разбрана от служителите във фирмата.
6.Политиката по качеството ще бъде постоянно преглеждана за нейната адекватност.
 7. Лоялност към всички конкуренти , клиенти и доставчици.
8.Постоянен контакт с клиента.
9.Качеството не е резултат от санкции, а съвкупност от отговорности.

Ние съзнаваме, че бъдещето на Дружеството, неговата стабилност и дори съществуването му зависи от неговите клиенти. Ето защо:
-    За нас удовлетвореността на изискванията на клиента е особено важно и затова той се поставя в центъра на вниманието на всички служители от Дружеството.
-    Гарантиране на качество при извършване на СМР и спазване на сроковете и всички други условия на договорите и поръчките на клиентите, е това , което за нас има особено значение и гради с тях добрите ни взаимоотношения  
Ние се стараем “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, да бъдат възприемани като строителна фирма, която ефикастно управлява своите основни процеси, доставящи стойност и удоволетворяваща изискванията на клиентите си по-добре от своите конкуренти.
-    Нашият път към усъвършенствуване и непрекъснато подобряване на работата ни е един постоянен принцип, който допринася за ефикасността на организацията.
-    Качеството означава за нас да се връщат клиентите ни, а не продуктите ни.
Ръководството съзнава, че качествените СМР и строителни продукти могат да удовлетворят изискванията на клиентите, само  когато служителите в Дружеството  се стремят да запазят работните си места и да осигурят перспектива на фирмата.
Ние гарантираме интересите на своите служители , като осигуряваме:
-    Адекватно заплащане за постигнати резултати.
-    Възможност за повишаване на квалификацията.
-    Здравно и пенсионно осигуряване.

Същевременно служителите се задължават да влагат максимум усилие, старание и отговорност при изпълнение на възложените задачи, за да гарантират качеството на предлаганите продукти.

Обществото очаква от нас отговорно поведение което означава:
-    Да осигурим подходяща работна среда за нашите служители.
-    Да гарантираме спазването на всички изисквания от трудовото и нормативно законодателство.
-    Коректно отношение към финансовите, местни и държавни институции.

Ръководството на “БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ”ООД, осъзнава , че желаният резултат може да бъде постигнат по ефективен начин, ако всички взаимосвързани дейности и ресурси в Дружеството се управляват като логически управленски , производствени и контролни процеси , които доставят принадена стойност , за постигане целите на организацията.
Непрекъснатото подобряване на тези процеси е и една постоянна цел на ръководството.
Ръководството гарантира, че изложените цели и принципи за политиката по качеството на Дружеството са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тези разбирания.

              Убедени сме , че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!

Дата:01.02.2013г.

 

  БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПAНИЯ-ВОЛЯТА ДА СЕ СПРАВЯШ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА