Продукти

Продукти

Битумна хидроизолация

Битумна хидроизолация

Рулонните битумни хидроизолации намират широко приложение в практиката на изпълнение на хидроизолации на сгради и съоражения. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери. Като полимерни модификатори най-често се изплозват атактен полипропилен (APP) , стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОСB).

Добавки бетон

Добавки бетон

Добавки бетон

Метални керемид

Метални керемид

Сърце от стомана

Грундове

Грундове

Грундовете имат едно основно предназначение, а именно да заздравяват основата ,обезпрашават и да предотвратяват евентуални повреди по нея. Ефекта се получава благодарение на свързващите и укрепващите свойства, които притежава грунда.

Друга важна функция, която извършва грундът е да се намали попиването на следващия материал в основата, независимо дали той е боя, мазилка, шпакловка или лепило. Освен, че намалява попиването, грундът го прави равномерно по цялата повърхност на основата. Крайният резултат от нанасянето на качествен грунд е получаване на стабилна основа с намалена и еднородна поглъщаща способност, спрямо нанасяния върху нея нов слой, както и осигуряване на здрави връзки между граничните повърхности.